Coillte Panel Products

Miljø

BÆREKRAFTIG SKOGFORVALTNING

I 1999 tilsluttet Coillte seg formelt konseptet for bærekraftig skogforvaltning (SFM), mange land har innført dette prinsippet, og europeiske land vil forvalte sine skogressurser etter dette prinsippet i fremtiden. SFMs nøkkelprinsipp under Helsinkiprosessen (1993), gir følgende definisjon av bærekraftig skogforvaltning. Forvaltning og bruk av skog skal skje på en måte, og med en hastighet, som ivaretar biologisk mangfold, produktivitet, regenereringskapasitet, vitalitet og potensialet til å oppfylle, nå og i fremtiden, relevante økologiske og sosiale funksjoner, på lokalt, nasjonalt og globalt nivå, og som ikke forårsaker skade på andre økosystemer.

FSC®

I Irland har sertifiseringen av skog til FSC-standarden utviklet seg raskt. Coillte ble første gang kontrollert av Forest Stewardship Council (FSC) i 2000, og fikk tildelt sitt nye FSC-sertifikat like før 10-årsjubileet i 2010. Coilltes skoger er uavhengig inspisert og vurdert i henhold til miljø, sosiale og økonomiske prinsipper og kriterier som er avtalt med Forest Stewardship Council - Rådet for skogforvaltning. Coillte er sertifisert av den veldedige organisasjonen Soil Association, med sertifiseringnummer SGS-FM/COC-0706. The Forest Service (Skogtjenesten) i Nord-Irland er også sertifisert av SGS med sertifiseringsnummer SGS-FM/COC-0455. Private skogeiere har tatt utfordringen med å oppnå FSC-sertifisering. Et Tipperary-basert skogforvaltningsselskap sluttet seg til INDFOR-gruppens sertifiseringsordning i 2005 og dokumenterer de private skogbrukerne som forvaltes av Tipperary Forestry Services. Deres sertifiseringsnummer er SA-FM/COC-1403.

TAR ANSVAR FOR MILJØET

MEDITE og SMARTPLY er iboende miljøvennlige. MDF og OSB er laget av tømmer – det eneste materialet som er gjenvinnbart og bærekraftig. Det har lavt energiforbruk og har høyeffektive varmeisolerende egenskaper. Det har også negativt netto CO2-utslipp, en egenskap som er unik for trevirkeprodukter.

MEDITE

MEDITE bruker bare bærekraftige nåletre og trevirkerester eller biprodukter fra sagbruk som stammer fra skogbruk. Dette inkluderer nå omtrent 80 % sagbruksprodukter/biprodukter fra trevirke i sagbrukssektoren og 20 % massevirke med liten diameter fra skog som forvaltes av Coillte og private skogeiere. Selv blant tømmerbaserte produkter har MEDITE en eksepsjonelt høy ressursutnyttelse. De viktigste råvarene er trevirkerester, sagbruksbiprodukter og massevirke fra skogbruk. MEDITEs kvalitet som produkt er også ressursbesparende. Dets holdbarhet bidrar til å redusere avfall, enkle maskineringsevner reduserer energiforbruket og den glatte overflaten reduserer behovet for grunning, maling og annen overflatebehandling. Som selskap er MEDITE ekstremt opptatt av sitt miljøansvar og er akkreditert i henhold til ISO 14001 miljøstyringssystem. Idag generer vi 90 % av vår termiske energi fra biomasseressurser.

SMARTPLY

SMARTPLY er et av de mest miljøeffektive bygningsmaterialene på markedet. Det er laget av bærekraftig, hurtigvoksende tømmerr: vi bruker bare materiale fra skogtynning  fra nyvekst av gran og furu, inkludert topper som ikke brukes i andre trevirkebaserte produkter. Det er en av hovedgrunnene til at SMARTPLY i økende grad blir brukt i stedet for kryssfiner, der man bruker store tømmerstokker hugget i gammel skog. Produksjon av SMARTPLY bruker vesentlig mindre energi og ressurser enn stål, betong og andre bygningsmaterialer. Mer enn 75 % av energien vi bruker i produksjonsprosessen kommer fra trevirkerester og gjenvunnet trevirke. Brenning av biprodukter fra trevirke som energikilde istedet for fossilt brensel, øker CO2-fordelene ytterligere. Alt tømmeret som brukes for å lage SMARTPLY er forsiktig høstet for å bevare skogens biologiske mangfold, produktivitet og økologiske prosesser. Langdistansetransport er ikke involvert i prosessen siden all SMARTPLY produseres i nærheten av kildene i Waterford, Irland. Vi benytter tynningsvirke av gran og furu, som er kuttet i riktig lengde, barket og omgjort til enhetlige tråder. Denne prosessen bruker så godt som alt trevirket, mens alle biprodukter som bark og sagflis resirkuleres til bruk i energi- og hagebruksområder, branngassene skrubbes og brennes.