Coillte Panel Products

Miljö

HÅLLBAR SKOGSFÖRVALTNING

1999 gick Coillte formellt med i SFM-konceptet för hållbar skogsförvaltning (SFM - Sustainable Forest Management) som har anammats av många stater som en princip för hur Europeiska stater ska förvalta sina skogar i framtiden. Huvudprincipen för SFM, som etablerades av Helsingforsprocessen 1993, slår fast en definition för hållbar skogsförvaltning enligt följande: Förvaltande och användning av skogar på ett sätt, och i en takt, som bibehåller deras biologiska mångfald, produktivitet, kapacitet till återväxt, vitalitet och deras potential att uppfylla, nu och i framtiden, relevanta ekologiska och sociala funktioner på lokal, nationell och global nivå, och som inte orsakar skada på andra ekosystem.

FSC®

På Irland har certifieringen av skogar enligt FSC-standarden utvecklats snabbt. Efter en revision av Forest Stewardship Council (FSC) 2000, och firandet av 10-årsjubileet 2010, har Coillte nyligen mottagit sitt nya FSC-certifikat. Coilltes skogar har inspekterats och utvärderats av oberoende part enligt miljömässiga, sociala och ekonomiska principer och kriterier som överensstämmer med Forest Stewardship Council. Coillte har certifierats av Soil Association och deras certifieringsnummer är SGS-FM/COC-0706. Forest Service på Nordirland har också certifierats av SGS och deras certifieringsnummer är SGS-FM/COC-0455. Privata skogsägare har antagit utmaningen i att uppnå FSC-certifikat. 2005 gick ett skogsförvaltningsbolag baserat i Tipperary med i INDFOR gruppcertifieringsplan och tillhandahåller spårbarhetskedjor för privata skogsproducenter som leds av Tipperary Forestry Services. Deras certifieringsnummer är SA-FM/COC-1403.

MILJÖANSVAR

MEDITE och SMARTPLY är naturligt miljövänliga. MDF och OSB tillverkas av trä, det enda förnyelsebara och hållbara byggnadsmaterial som finns. Det har låg energiförbrukning och mycket effektiva värmeisolerande egenskaper. Det har också ett negativt nettoutsläpp av CO2, en egenskap som är unik för träprodukter. 

MEDITE

MEDITE använder enbart hållbara leveranser av barrved och träbiprodukter eller sågverksprodukter som kommer från väl förvaltade skogar. Dessa innefattar nu ca 80 procent sågverksprodukter/träbiprodukter från sågverkssektorn och 20 procent massaved med liten diameter från privatägda skogar och skogar som förvaltas av Coillte. MEDITE är oerhört resurseffektiv, även jämfört med andra träbaserade produkter. Dess huvudsakliga råmaterial är träbiprodukter – sågverksprodukter och massaved från väl förvaltade skogar. Även MEDITEs kvaliteter som produkt bevarar resurser. Dess konsekvens hjälper till att minimera avfall, egenskaper för enkel bearbetning sänker energianvändningen och dess jämna finish minskar behovet av grundfärg, färg och annan ytbehandling. Som företag är MEDITE extremt medvetna om sitt miljöansvar och är ackrediterade till miljöledningssystemet ISO 14001. Idag genererar vi 90 % av vår värmeenergi från biomassaresurser.

SMARTPLY

SMARTPLY är ett av de mest miljöeffektiva byggnadsmaterialen på marknaden och tillverkas av hållbart, snabbväxande trä. Vi använder enbart skogsgallringar av  nytillväxt tall och gran, inklusive topparna som inte används för att tillverka andra träbaserade produkter. Det är en av de viktigaste anledningarna till att SMARTPLY används allt mer istället för plywood, vilket i kontrast tillverkas av stora stockar tagna från gamla uppvuxna skogar. SMARTPLY kräver betydligt mindre energi och resurser att tillverka än stål, betong och andra byggnadsmaterial. Över 75 % av den energi vi använder i tillverkningsprocessen kommer från träbiprodukter och återvunnet trä. Att bränna träbiprodukter som energikälla istället för fossila bränslen ökar CO2-fördelarna ytterligare. Allt timmer som används för att tillverka SMARTPLY avverkas aktsamt för att bevara skogens biologiska mångfald, produktivitet och ekologiska processer. Inga långa transportsträckor är involverade eftersom all SMARTPLY tillverkas nära dess källa i Waterford, Irland. Vi använder gallringsvirke av tall och gran som kapas i längder, barkas och görs enhetliga. I denna process används i princip allt trä medan alla biprodukter såsom bark och sågspån återvinns till energi- och trädgårdsanvändning, och förbränningsgaser tvättas och bränns.